Один із секретів педагогічної творчості і полягає в тому,

щоб пробудити в учителів інтерес до пошуку,

до аналізу власної роботи.

В.О. Сухомлинський

 

Інноваційна діяльність DSCN2550-1024x768 …….

……..В основу інноваційної освітньої діяльності на перспективу покладена ідея розвитку гімназії через проектну форму управління педагогічними процесами, де будуть створені умови для діагностики, формування та реалізації творчих здібностей учнів, педагогів та адміністрації. Реалізація ідеї базується на засадах:

 • високої професійної компетентності педагогів;
 • толерантної поведінки учасників навчально-виховного процесу;
 • сприятливого для саморозвитку та самовдосконалення психологічного мікроклімату;
 • пріоритетів морально-етичного та духовного виховання;
 • соціально свідомої активності;
 • інтелектуально-творчої рефлексії.

          Вектор творчого пошуку педагогічного колективу НВК ”Ерудит”    м. Києва спрямований на формування інноваційного простору, компонентами якого є:

 1. Розробка і впровадження педагогічних експериментів у навчально-виховний процес:
 • шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»;
 • організація дослідно-експериментальної роботи «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі».
 1. Побудова навчально-виховного процесу на науково-концентуальній основі таких освітніх технологій:
 • класичній традиційній класно-урочній;
 • особистісно орієнтованій;
 • сучасного проектного навчання;
 • інтерактивній;
 • комунікативного навчання іноземних мов;
 • рівневої диференціації;
 • модульно-розвивального навчання;
 • колективного способу навчання;
 • колективного взаємонавчання;
 • роботи в парах змінного складу;
 • індивідуалізації навчання;
 • дистанційного навчання;
 • здоров’язберігаючих;
 • інформаційно-комунікаційних.
 1. Трансформація методів оцінювання освітніх результатів:
 • рейтингова система оцінювання;
 • створення портфоліо;
 • ведення моніторингу;
 • державна підсумкова атестація;
 • зовнішнє незалежне оцінювання;
 • атестація навчального закладу;
 • звіт директора про результати закладу перед громадськістю;
 • дослідження «Центру моніторингу столичної освіти»;
 • міжнародні моніторингові дослідження.
 1. Розробка нових технологій управління гімназією, їх розвиток, упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності:
 • наукових підходів до управління (системного, синергетичного, глобалістичного, гуманістичного);
 • інформаційно-комунікаційної технології;
 • створення проблемних груп і предметних кафедр;
 • модернізації структури науково-методичної ради (створення координаційного науково-методичного центру експериментальної роботи, інформаційно-ресурсного центру, функціонально-психологічної служби, лабораторії моніторингових досліджень);
 • державно-громадських форм управління (ради гімназії, піклувальної ради, педагогічного клубу для педагогів, батьків та дітей, спортивно-туристичного клубу, ради у справах дітей і молоді, клубу випускників та ін.);
 • забезпечення міжнародних взаємозв’язків (через інтеграцію із структурами інших відомств та установ: культурою, медициною, службою у справах сім’ї та молоді).
 1. Формування нової парадигми виховання, спрямованої на формування системи моральних і естетичних цінностей людини, усебічний розвиток індивідуальності, створення внутрішньої потреби в самовдосконаленні:
 • функціонування гімназії в режимі повного дня;
 • забезпечення інтеграції урочної та позаурочної сфер діяльності учнів;
 • створення інституту кураторів;
 • функціонування учнівського самоврядування ”Ерідан”.
 1. Модернізація управління якістю освіти:
 • самооцінка власної діяльності на рівні педагога;
 • внутрішня оцінка діяльності керівниками предметних кафедр;
 • проведення оцінки якості освіти лабораторією моніторингових досліджень;
 • з’ясування питань якості освіти адміністрацією гімназії:
 • атестація вчителів;
 • державна підсумкова атестація випускників;
 • перевірка виконання навчальних планів, адміністративних рішень;
 • діагностика ефективності якості освіти;
 • документування ходу й результатів навчального процесу;
 • прийняття управлінських рішень, реалізація програми якості освіти, оцінка якості освітніх послуг органами управління освіти;
 • зовнішнє оцінювання діяльності гімназії незалежними експертами (зокрема зовнішнє незалежне оцінювання, атестація навчального закладу, експертиза інновацій, проектів, навчальних програм);
 • проведення соціологічних досліджень серед батьків з використанням технології телефонних та Інтернет-опитувань;
 • регулярний аналіз публікацій у засобах масової інформації про якість освіти в гімназії;
 • аналіз звернень, листів, скарг, заяв батьків з питань якості освітніх послуг;
 • моніторинг задоволеності випускників, їхніх батьків з питань якості освіти, отриманої в гімназії;
 • аналіз результатів державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;
 • корекція політики гімназії з питань якості освіти.
 1. Формування механізму підтримки орієнтації учнів на високий рівень освіти, пошуку та супроводу талановитих і обдарованих дітей:
 • перехід на навчання за індивідуальними навчальними планами учнів 10-11 класів;
 • формування в освітньому просторі гімназії проектно-ділової культури;
 • відбір та впровадження механізму пошуку та супроводу обдарованих дітей.
 1. Удосконалення середовища гімназії, орієнтованого на здоров’язберігаючий освітній простір:
 • вивчення проблеми негативного впливу комп’ютерної техніки на фізичне й психологічне здоров’я учнів і педагогів;
 • формування системи захисних і профілактичних заходів щодо збереження фізичного та психологічного здоров’я дитини при використанні комп’ютерних ресурсів;
 • здійснення освітнього проекту «Моє здоров’я в моїх руках»;
 • продовження систематичної роботи з удосконалення інтер’єрів приміщень гімназії, що забезпечують комфортність навчання та гімназійну гігієну;
 • реалізація проекту «Здоров’я педагога»;
 • удосконалення системи моніторингу стану здоров’я учнів, інформування суб’єктів освітнього процесу про його результати, надання відповідних рекомендацій;
 • удосконалення методів роботи психологічної служби за рахунок широкої взаємодії з кураторами класів для отримання оперативної інформації про проблеми учнів з метою своєчасного подолання труднощів у навчанні та попередження конфліктних ситуацій у взаємовідносинах «учитель-учень»,«учитель-батьки», «учень-батьки», «учень-учень»;
 • удосконалення роботи з організації здорового харчування, поліпшення медичного обслуговування учнів і педагогів;
 • реалізація програм і проектів, пов’язаних з організованим дозвіллям гімназистів та їхніх сімей (здоров’язберігаючі заходи), систематичне проведення днів здоров’я;
 • організація індивідуального психолого-педагогічного та валеологічного супроводу учнів третьої групи здоров’я.
 1. Удосконалення інформаційного освітнього простору НВК:
 • автоматизація управління єдиним інформаційним простором гімназії;
 • інтеграція інформаційних технологій у навчально-виховний процес;
 • апробація й розвиток дистанційних форм освіти;
 • безперервне підвищення ІКТ компетентності педагогів, їхня мотивація до інноваційного пошуку, прагнення до самовдосконалення;
 • інформатизація системи управління гімназією і її процесами розвитку;
 • створення умов взаємодії сім’ї й гімназії через єдиний інформаційний простір;
 • розробка методології нової якості освіти на основі ІКТ, мережевих інформаційних технологій.
 1. Розвиток професійної спільноти, підвищення рівня кваліфікації, компетенцій педагогічних працівників:
 • удосконалення внутрішньогімназійної системи підвищення професійної майстерності вчителя:
 • розширення використання моделі дистанційної освіти під час перепідготовки й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • підготовка науково-методичних робіт до публікацій, у тому числі на професійних сайтах;
 • участь у діяльності віртуальних об’єднань і мережевих педагогічних спільнот, спрямованих на взаємну методичну підтримку;
 • забезпечення трансляції досвіду кращих учителів, використання відкритих електронних ресурсів, створення на базі гімназії майданчика для стажування;
 • удосконалення системи підтримки інноваційно-орієнтованих педагогів;
 • створення системи психолого-педагогічної підтримки педагогів, здійснення системи заходів щодо забезпечення психологічного розвантаження й стабілізації душевного стану педагогів.

……..Гімназія є реальним експериментальним майданчиком із відпрацювання інноваційних технологій й нового змісту освіти, викликаючи зацікавленість керівників галузі освіти Києва й усієї України. Безпосередня участь гімназії в інноваційній діяльності полягає першочергово в проведенні на її базі та за її участю апробацій педагогічних експериментів «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (Завантажити), «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у мережі середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва», «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» (Завантажити) (Наказ).

……..Інноваційна політика гімназії «Ерудит» науково обґрунтована в локальних нормативних документах, які представляють систему концептуальних завдань, ідей, принципів, інноваційного пошуку навчального закладу й постійно висвітлюється на сторінках фахових газет і журналів.

……..Досвід гімназії «Ерудит» із упровадження педагогічного експерименту «Школа повного дня» науково обґрунтований і узагальнений на сторінках науково-педагогічного журналу «Рідна школа» (№10. – 2007 р.; №7.-2009 р.), Всеукраїнському науково-практичному журналі «Директор школи, ліцею, гімназії» (№1. – 2010 р.), газеті «Директор школи» (№ 11 (683). – 2012 р.) (Завантажити).

…….Гімназія має позитивний імідж, постійно зростає її популярність. Робота гімназії постійно привертає увагу засобів масової інформації (Перейти).

 1. Програма дослідно експериментальної роботи Моніторинг діяльності навчального закладу Школа повного дня.
 2. Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у мережі середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва (2-й етап)» (2012-2015 рр.).
 3. Педагогічний експеримент “Моніторинг діяльності навчального закладу “Школа повного дня”(2011-2015 рр.).
 4. Моніторинг діяльності навчального закладу “Школа повного дня”.
 5. Наказ про проведення експерименту за інноваційним освітнім проектом Шкільна електронна бібліотека ШБІЦ-інфо.
 6. Наказ про впровадження шкільної електронної бібліотеки ШБІЦ інфо.
 7. Наказ про участь гімназії у Всеукраїнському експерименті за інноваційним освітнім проектом Шкільна електронна бібліотека ШБІЦ інфо.
 8. ВИПИСКА із протоколу №29 засідання творчої групи з проведення Всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проектом Шкільна електронна бібліотека ШБІЦ-інфо.
 9. Наказ про організацію дослідно-експериментальної роботи “Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі” у загальноосвітніх навчальних закладах.
 10. Програма дослідно-експериментальної роботи “Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі”.