Освітній простір

Найсвітліша дорога у світі – це дорога до знань

…….НВК “Ерудит” – сучасний інноваційний корпоративний навчальний заклад м. Києва, який з перших днів свого існування будує навчально-виховний процес на науково-концептуальній основі сучасних освітніх технологій навчання й виховання.

…….Назва НВК “Ерудит” є символом, індивідуальною ознакою навчального закладу. Вона відображає суть навчально-виховного процесу гімназії – універсальні глибокі всебічні знання, безперервний гармонійний розвиток особистості, розширення загальноосвітнього кругозору та світосприйняття учнів.

…….Завдяки колективу ентузіастів, людей, відданих своїй справі, яскравих особистостей, їх творчому пошуку створений сучасний авторський навчальний заклад, який має свій імідж, особливий і неповторний.

…….Унікальність НВК “Ерудит” полягає в тому, що кожен учень має можливість розвивати свої розумові здібності завдяки особливій методиці викладання, яка ґрунтується на використанні сучасних освітніх технологій пізнавати духовний світ та фізичну природу людини, розкривати таємниці особистісних стосунків та долучатися до морально-етичних і культурних цінностей на основі особистісно зорієнтованої прогресивної моделі виховання.

…….Гуманітарна спрямованість змісту освіти забезпечується за рахунок:

 • розширення програм традиційних предметів (української мови та літератури, історії, основ філософії, права, географії та ін.);
 • поглибленого вивчення англійської мови, вивчення французької та німецької мов (за вибором);
 • введення нових предметів і курсів, які сприяють загальнокультурному розвитку особистості, упровадженню різноманітних способів пізнання дійсності.

Науково-методична проблема, над якою працює НВК “Ерудит”:

«Проектування й діагностика якості освіти у закладі як ресурс її інноваційного розвитку й зміцнення конкурентноздатності»

…….За роки існування в НВК “Ерудит” відпрацьована своя філософія, складовими якої є такі положення:

 • кожен учень – це унікальна особистість, яка може навчатися різними методами, що передбачають досягнення високих цілей і в зручному для себе темпі;
 • ми повинні зробити все, щоб розвинути в кожному учневі бажання досягти відмінних знань за всіма аспектами програми: інтелектуальним, соціально-емоційним, фізичним;
 • увесь колектив має бути позитивним прикладом у вихованні таких рис, як ініціативність, повага, толерантність.

…….У гімназії здійснюється ідея безперервної освіти, виховання моральної, всебічно розвиненої особистості, відродження національної гідності, сприяння утвердженню демократичних принципів, які забезпечують права і свободу людини.

Місія НВК “Ерудит”:

 • активна участь у процесі формування інтелектуального потенціалу країни, становлення й розвиток вищих потреб особистості, громадянського й духовного її відродження;
 • виявлення найбільш здібних і обдарованих дітей;
 • створення умов для розвитку індивідуальних здібностей кожної особистості на основі розширення базового компоненту;
 • формування потреби в самоосвіті та саморозвитку;
 • підготовка учнів до отримання вищої освіти, до творчої праці в різних сферах наукової і практичної діяльності;
 • реалізація ідеї загального інтелектуального й морального розвитку особистості засобами гуманітаризації змісту освіти;
 • забезпечення міжнародних вимог до створення програм для дітей з високими інтелектуальними здібностями.

…….НВК «Ерудит» функціонує в режимі повного дня. Це навчальний заклад, який протягом дня забезпечує максимальне розкриття здібностей гімназистів, їх всебічний (інтелектуальний, морально-етичний, психологічний) розвиток через колективну спільну роботу учнів і вчителів, що дозволяє більш ефективно поєднати навчальну й позанавчальну сфери діяльності в умовах освітнього співтовариства, надає можливість реалізувати індивідуальні освітні маршрути учнів, об’єднує в єдиний функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси.

…….Освітня політика НВК ”Ерудит” як школи повного дня будується з використанням гнучких форм організації навчальної діяльності. При цьому пріоритетне значення надається:

 1. Оптимізації процесу реального розвитку дітей через інтеграцію урочної та позаурочної діяльності гімназистів в умовах навчального співтовариства.
 2. Створенню умов для самовираження кожного гімназиста, які сприяють реалізації їхніх індивідуальних здібностей та розвитку потягу до безперервної освіти протягом усього активного життя людини.
 3. Оновленню змісту навчання шляхом створення авторських програм і нових концепцій викладання предметів.
 4. Забезпеченню творчої взаємодії гімназії, сім’ї й громадськості з питань навчання та виховання учнів шляхом переходу до державно-громадської системи управління.
 5. Створенню системи соціально-психологічних та педагогічних впливів на особистість учня з метою виховання прагнення, умінь та навичок здорового способу життя, об’єднання в єдиний функціональний комплекс освітніх та оздоровчих процесів.
 6. Зниженню загального навантаження гімназиста за рахунок створення єдиного розкладу уроків та позаурочної сфери діяльності учнів.
 7. Вільному вибору форм і методів діяльності, що формують мотиваційну сферу, розвивають творче мислення.
 8. Формуванню системного мислення, що розвиває широкі інтелектуальні здібності, які становлять найважливішу рису професійної культури майбутнього фахівця.
 9. Особистісно-орієнтованому підходу, абсолютному визнанню гідності, неповторності кожної дитини, формуванню позитивної Я-концепції.
 10. Забезпеченню максимально сприятливих умов для неформального спілкування дітей.
 11. Оптимальному поєднанню традиційних форм організації навчально-виховного процесу.
 12. Упровадженню в практику роботи педагогічних технологій: колективного способу навчання, колективного взаємонавчання, роботи в парах змінного складу, диференціації та індивідуалізації навчання.
 13. Створенню для всіх учасників навчально-виховного процесу рівних шансів на успіх.

Особливості освітнього простору НВК «Ерудит»:

 • профіль – гуманітарний;
 • кількість класів – 27;
 • режим повного дня (8.00 – 18.00);
 • іноземні мови: англійська (поглиблено), французька або німецька (за вибором), бізнес-курс англійської мови;
 • неперервність, відкритість освіти, що створює потребу в постійному самовдосконаленні дитини;
 • інтегрованість курсів основ наук;
 • мова навчання – українська;
 • кількість учнів –  934;
 • інформатика з 2 класу;
 • органічне поєднання класно-урочної системи з груповою та індивідуальною роботою учнів;
 • педагогічні експерименти;
 • сучасні технології навчання та виховання;
 • безпечні умови навчання та відпочинку;
 • психологічний супровід навчально-виховного процесу;
 • авторські програми й навчально-методичні комплекси, ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології);
 • прогресивні ідеї навчання, морального виховання, інтелектуального розвитку шляхом гуманізації змісту освіти;
 • створення умов для побудови освітньої траєкторії розвитку дітей з високими інтелектуальними здібностями;
 • сучасна матеріально-технічна база (комп’ютерний клас, лабораторії, навчальні кабінети, нове обладнання й меблі, новітній дизайн, мультимедійні комплекси, інтерактивні дошки);
 • індивідуальний підхід до кожної дитини (діагностика та розвиток здібностей);
 • кваліфіковані, чуйні вчителі, які є авторами численних публікацій із професійної тематики/

…….Педагогічний колектив НВК “Ерудит” веде науково-педагогічний пошук, спрямований на:

 • відпрацювання авторської моделі освітнього закладу підвищеного рівня гімназії, яка функціонує в режимі повного дня;
 • апробацію на практиці сучасних освітніх технологій, спрямованих на надання учням широкого спектру можливостей засвоєння способів одержання знань;
 • підготовку програмних і навчально-методичних матеріалів, а також різноманітних статистичних даних для зацікавлених спеціалістів, які ведуть розробку державного, регіонального й гімназійного стандарту з предметів (освітніх галузей), які вивчають гімназисти на базовому, академічному й поглибленому рівнях;
 • набуття учнями можливостей пошуку способів індивідуалізації процесу навчання на основі системи вибору, спрямованої на гуманізацію всієї системи відносин у навчальному закладі;
 • апробацію створених у країні експериментальних посібників, підручників, інших засобів навчання.

Освітній простір na-sogodnishnij-den-zaklad-zabezpechuye1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*