Проектна діяльність

………Проектна діяльність як одна з сучасних форм організації навчально-виховного процесу має величезні переваги над традиційними технологіями навчання та виховання.

………Проект – це цільовий вид діяльності, в основі якого лежить інтерес дитини.

………Проекти розвивають такі якості та уміння:

 • ініціативу;
 • навички роботи в колективі;
 • бачення проблеми та шляхи її вирішення;
 • трансформацію отриманої інформації;
 • планування;
 • самостійність у здобутті знань;
 • креативність;
 • формування культури спілкування.

………Метод проектів – система навчання й виховання, за якої учні набувають знань і вмінь у процесі планування й виконання поступово ускладнюваних завдань з подальшою практичною реалізацією в сучасному соціумі.

………Проектування як метод пізнання надає учням практичну допомогу в усвідомленні ролі знань у житті й навчанні, коли вони перестають бути метою, стають засобом у сучасній освіті, допомагаючи оволодівати культурою мислення, формувати свої мисленнєві стратегії тощо, завдяки чому людина самостійно долучається до культурних надбань.

………Проектна діяльність дозволяє учням вийти за рамки шкільних предметів, виявити міжпредметні зв’язки, співставити свій життєвий досвід з новими знаннями, сформувати активну життєву позицію, максимально реалізувати творчі здібності.

………В основі виховної системи в гімназії — проектні технології, які передбачають гарантований кінцевий результат.

………Уся виховна робота гімназії будується на цільових проектах, серед яких “Здорове дитинство”, “Києвознавство”, “Живе дерево”, “Витоки Шулявки”, “Гімназійний театр”, “Творча обдарованість”, “Учнівське самоврядування” та інші, що дає можливість створити цілісну програму виховної роботи.

………Цікава, різноманітна пошуково-дослідницька робота розгорнута в нашому навчальному закладі в ході реалізації загальногімназійних проектів ’’Києвознавство” та “Витоки Шулявки”. Метою проектів є вивчення історії й сучасного життя Києва, формування уявлення про місто та його жителів, розвиток громадських якостей, патріотичного ставлення до України, її столиці.

………Вони покликані виховувати в молоді впевненість у тому, що Київ – це місто їхньої долі, виховувати гордість за Солом’янський район та усвідомлювати необхідність збагачувати його кращі традиції.

………У ході реалізації гімназійних проектів ’’Києвознавство” та “Витоки Шулявки” пошуково-дослідницька діяльність учнів спрямована на розробку творчих програм ’’Київ і управління містом у 2050 році”, ”Я лідер нового тисячоліття”, ’’Людина і місто”, ’’Наша невелика батьківщина – Солом’янка”, ”Ми будуємо місто”, написання творів-роздумів ’’Найщасливіша київська сім’я”, творчих робіт ’’Історія моєї сім’ї в історії Києва”, ’’Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати” (Завантажити).

………Цільовий проект “Живи, дерево!” має екологічний зміст. Участь у його реалізації формує в гімназистів повагу до природи як пріоритетної загальнолюдської цінності, створює умови для змістовної, цікавої й корисної екологічної освіти учнів.

………Значне місце в роботі над проектом “Діалог культур” посідає вивчення державної української мови та іноземних мов. Гімназисти разом із педагогами знайомляться з побутом і звичаями українського народу, досліджують традиції інших народів.

………Не викликає сумніву, що творча робота над утіленням у життя ідеї проекту “Гімназійний театр” особливо цікава для наших вихованців. Досягненням самодіяльного театру став уже багатьом відомий мюзикл “Нотр Дам де Парі”, поставлений за власною версією. Глядачі з нетерпінням очікують зустрічей з акторами-гімназистами, які працюють над постановкии вистав “За двома зайцями” та “Тартюф”.

………Кожний із гімназійних проектів має мету, завдання та шляхи реалізації, що окреслені на перспективу й мають конкретний план дій.

………У гімназії накопичений досвід використання проектної діяльності у роботі з класними колективами.

Творча обдарованість

Мета і завдання проекту

Метою цільового проекту “Творча обдарованість” на 2010-2015 pp. (надалі Проекту) є створення системи оптимальних сприятливих умов розвитку обдарованих дітей в інтересах особистості, гімназії, суспільства, держави.

Проект передбачає розв’язання таких завдань:

 • створення   оптимальних   умов   для   розвитку і реалізації   потенційних можливостей обдарованих дітей;
 • розвиток мережі гуртків, клубів за інтересами для роботи з обдарованими дітьми;
 • створення наукового товариства гімназистів;
 • участь   обдарованих дітей гімназії в   оглядах,   конкурсах,   фестивалях, змаганнях на всіх рівнях.
Проектна діяльність -свято-Новорічне-чародійство-431-150x150
Проектна діяльність -свято-Новорічне-чародійство-672-150x150
Проектна діяльність IMG_55161-150x150
Проектна діяльність IMG_55911-150x150

Києвознавство

Мета і завдання проекту:

 • ознайомлення учнів з історією і сучасним життям Києва як столиці України, одного з мегаполісів світу, багатофункціонального міста, видатного центра світової культури;
 • формування у гімназистів уявлення про різноманітні сторони життя Києва і киян, розвиток у них умінь поєднувати панорамний погляд на столицю з вичленовуванням окремих деталей повсякденності міста;
 • розвиток у учнів потягу знати Київ, розуміти його розумом і серцем, формування особистісного ставлення гімназистів до свого міста;
 • розвиток громадянських якостей учнів, патріотичного ставлення до України, її столиці;
 • вивчення проблем розвитку Києва, формування у гімназистів бачення свого міста у сьогоденні і у майбутньому вирішення цих проблем, особистого внеску у вдосконалення життя столиці;
 • адаптація учнів до київської дійсності, допомога в орієнтації гімназистів у вирішенні питань подальшої освіти і виборі професії, місця майбутньої роботи.
Проектна діяльність -2014-617-150x150
Проектна діяльність 477-150x150
Проектна діяльність 14-150x150
Проектна діяльність 1-52-150x150

Живе дерево

Мета і завдання проекту:

 • створення системи екологічної освіти і виховання в гімназії;
 • формування у гімназистів поваги до природи як пріоритетної загальнолюдської цінності;
 • створення умов для проведення гімназистами змістовної, корисної, цікавої екологічної освіти.
Проектна діяльність -2014-150x150
Проектна діяльність -2014-1-150x150
Проектна діяльність IMG_2656-150x150
Проектна діяльність 25.04-087-150x150

Трикутник

Мета проекту:

 

 • створити дієву модель державно-громадського управління розвитком освіти на рівні навчального закладу;
 • сприяти піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу з батьками учнів, підвищенню авторитету й ролі сім’ї у вихованні й соціалізації дітей та підлітків, формуванню сучасної педагогічної культури батьків на основі народних традицій та досягнень світової педагогіки.
Проектна діяльність IMG_86962-150x150
Проектна діяльність 2013-2211-150x150
Проектна діяльність 2013-052-150x150
Проектна діяльність 25.04-1731-150x150

Учнівське самоврядування

Мета і завдання проекту

Мета: створення і впровадження в практику роботи гімназії ефективної моделі учнівського самоврядування.

 Завдання:

 • організація колективного пошуку оптимальної структури учнівського самоврядування в закладі, яка б відповідала потребам сьогодення;
 • розробка механізму залучення учнівської молоді до активної участі в учнівському самоврядуванні;
 • визначення сучасного змісту, форм та методів роботи органів учнівського самоврядування;
 • ініціювання й реалізація соціально значущих проектів, програм, акцій;
 • реалізація програми навчання лідерів;
 • реалізація програми навчання керівників творчих об’єднань з проблем учнівського самоврядування;
 • розробка інструментарію для оцінювання рівня учнівського самоврядування, проведення систематичного моніторингу громадської думки щодо його розвитку.
Проектна діяльність samovryadyvannya-150x150
Проектна діяльність samovryadyvannya-24-150x150
Проектна діяльність samovryadyvannya-17-150x150
Проектна діяльність 25.04-253-150x150

Юн-пресс

Мета проекту:

 • створити сприятливі умови для реалізації прав дитини на вільне висловлювання своєї думки, свободу пошуку, отримання, передачі інформації та ідей;
 • підтримувати творчо обдарованих учнів із журналістики, сприяти у виборі та оволодінні професією журналіста.
Проектна діяльність IMG_9890-150x150
Проектна діяльність IMG_9888-150x150
Проектна діяльність IMG_9882-150x150
Проектна діяльність IMG_9876-150x150

Здорове дитинство

Мета проекту:

 • збереження і зміцнення здоров’я дітей в школі повного дня гімназії “Ерудит“;
 • формування у гімназистів відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей;
 • виявлення і забезпечення оптимальних соціально-педагогічних умов для розвитку суб’єктів навчання, об’єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я, що дозволить зробити процес формування здорового способу життя неперервним;
 • створення оптимального психологічного клімату для розвитку кожної особистості;
 • удосконалення системи роботи з профілактики та запобігання дитячого травматизму. Навчання моделей поведінки в різних життєвих ситуаціях на основі принципів особистої безпеки, економічної і загальної культури в умовах навколишнього природного середовища, цивілізованого суспільства.
Проектна діяльність -001-150x150
Проектна діяльність -2012-031-150x150
Проектна діяльність IMG_2010-150x150
Проектна діяльність IMG_86962-150x150

Знання і повага прав людини – шлях до взаєморозуміння

Я і моя родина

Творча обдарованість

Ми – за здоровий спосіб життя

Моя позиція

Екологія та ми. Від екології душі до чистого довкілля

Знання і повага прав людини – шлях до взаєморозуміння

Розвиток громадянської компетенції сучасного школяра

Молодь обирає дію